Stoke’s Aster

Stokesia laevis

More Information

[1]  Lady Bird Johnson Wildflower Center: Stokesia laevis
[2]  Missouri Botanical Garden: Stokesia laevis